Kategorier > Vård och läkare > Omvård.se

Omvård.se

Om OmVård

OmVård.se finansieras av Svenskt Näringsliv. Detta möjliggör att sidan kan hållas fri från annonsering. Svenkst Näringsliv är med och bestämmer funktionaliteten på sidan, men OmVård.se bestämmer tillsammans med det medicinska rådet vilken slags information som ska visas upp. Debattfunktionen på sidan är också öppen för alla seriösa debattörer utan undantag.

Vad gör Omvård.se

  • redovisar offentlig statistik kring enskilda vårdgivare. 
  • tillgängliggör statistiken på ett sätt som är anpassat till vanliga människor
  • möjliggör jämförelser mellan olika vårdgivare, för en ökad kännedom om skillnader och likheter i vården

Varför vi gör det vi gör

Vi vill ge vårdkonsumenter en enkel och pedagogisk tillgång till öppet redovisade resultat för sjukvården för att möjliggöra:

  • Ett faktiskt, välgrundat val av vård
  • En ökad förståelse för vårdfrågor hos allmänheten
  • Bättre sjukvårdskvalitet genom ett större tryck på de som har mandat att förändra

Programförklaring - OmVård.se är till för patienten!

OmVård.se vill skapa bättre förutsättningar för ett aktivt val av vård. Därför upplyser OmVård.se allmänheten utifrån medicinskt accepterade datakällor om skillnad i vård- och servicekvalitet mellan olika vårdgivare.

Utöver att OmVård.se samlar in och redovisar kvalitetssäkrad data från erkända datakällor och register, är det ett forum som samlar seriösa artiklar och publikationer från intressenter i vårdsverige. Syftet är att öka förståelsen för vårdsystemet och vårdpolitiska frågeställningar.

OmVård.se jobbar i tron på att en aktiv vårdkonsument och en välinformerad allmänhet leder till en ökad konkurrens, vilket på sikt förbättrar vårdkvaliteten. Därför att det är av största vikt att användaren på OmVård.se inte vilseleds eller undanhålls tillgänglig och tillförlitlig information. Detta gäller oavsett om informationen är fördelaktig för enskilda intressenter eller ej. Detta innebär också att användaren upplyses om hur data bör tolkas och vilka begränsningar informationen har.

För att säkerställa tillförlitligheten som informationskälla använder sig OmVård.se av ett remissråd – bestående av användare, professionen och finansiärerna – allt för att presentera relevant data på ett lättillgängligt och innovativt sätt

Jämföra vård

Att jämföra vård är väldigt svårt! Det hindrar inte att man kan försöka att använda sig av tillgänglig, offentlig statistik. Det är grundtanken bakom OmVård.se. Men för att du som vårdkonsument ska kunna få en mer rättvis bild av hur data ska kunna tolkas finns det några saker du ska tänka på.

Skiftande förutsättningar

Det är omöjligt att veta om vi faktiskt jämför enheter med lika förutsättningar att nå ett visst resultat. Detta är speciellt svårt när det handlar om sjukhusvård, där olika sjukhus ofta har olika uppdrag. De ”svåraste” fallen behandlas ofta på landets Universitetssjukhus, medan de mindre länsdelssjukhusen tar hand om mindre komplicerade fall. Ofta är det svårare för ett sjukhus med mer komplicerade patienter att prestera lika bra som ett sjukhus med lättare patienter.

I dagsläget i Sverige finns det grundläggande sätt att klassificera hur pass komplicerad en patient är men inget fungerande system för hur man ska kunna kompensera för detta i situationer när man jämför vård. Ändå vet man att patientens ålder och socioekonomiska förhållanden spelar roll. Andelen akuta patienter spelar också in för åkommor/ingrepp som kan vara både akuta och planerade, t.ex. höftproteskirurgi.

Ett första enkelt (men ganska grovt) sätt att göra jämförelser lite mer rättvisande är att jämföra sjukhus från en "sjukhuskategori", t.ex. länsdelssjukhus, med andra sjukhus i samma kategori. Detta gör vi på OmVård.se, i de fall där en sådan kategorisering är relevant.

Tidsbegränsade mätningar

Flera av de värden som redovisas på OmVård.se kommer från tidsbegränsade mätningar. Så länge inte resultaten baseras på kontinuerliga mätningar kan vi inte vara säkra på att resultaten faktiskt speglar verkligheten, och inte bara är en ögonblicksbild. Ett exempel på detta är mätningarna av vårdrelaterade infektioner som mäts under en månads tid två gånger om året. Om ett sjukhus under denna tid drabbas av t.ex. vinterkräksjukan (calici) så kommer mätningen visa att sjukhuset är sämre än det i verkligheten kanske är. Detsamma gäller för flera andra indikatorer på OmVård.se, såsom tillgänglighet och data från patientenkäter.

Urval

Mätvärden som presenteras på OmVård.se baseras ofta på ett urval av patienter snarare än alla patienter som varit i kontakt med en viss vårdgivare. Detta innebär att det finns ett visst mått av osäkerhet om resultaten verkligen speglar verkligheten. Speciellt svårt är det då urvalsgruppen är liten. Detta är en av anledningarna till att man pratar om statistisk osäkerhet. Läs mer om statistisk osäkerhet.

Slutsats

Slutsatsen av dessa punkter är att du bör tolka resultaten med viss försiktighet och att du bör försöka väga in flera variabler snarare än att fokusera på ett enskilt värde. Att skapa sig en bild av resultaten för din egen vårdgivare är definitivt ett bra sätt att förbereda dig inför din vård och skapar möjligheter för att öka din delaktighet i dialog med ditt sjukhus eller din vårdcentral.

http://www.omvard.se
blog comments powered by Disqus